Beş Şəhər - Ahmet Hamdi Tanpınar“Beş şәhәr” tarixi xatirә üslubunda qәlәmә alınıb. Ahmet Hamdi Tanpınar bu әsәrdә hәyatının tәsadüflәri olan Ankara, Әrzurum, Konya, Bursa vә İstanbul şәhәrlәrindәn söz açır. Sәyahәt kitabından, yaxud sәyahәtnamәdәn fәrqli olaraq, yazıçı tarixi mәlumat, quru gәzinti bәlәdçiliyi, şәhәr coğrafiyasından kәnara çıxır, mәnәviyyat, sәnәt, estetika, mәdәniyyәt vә elm xәzinәsinә müraciәt edir.
“Beş şәhәr” әsәri, әslindә, köhnә ilә yeninin daimi toqquşmasından bәhs edir. Tanpınar xatirәlәriylә zәnginlәşdirdiyi keçmişә bu günün pәncәrәsindәn baxır.

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur