Sirlər xəzinəsi - Nizami Gəncəvi«Sirlər xəzinəsi» («Məxzənül-əsrar») böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin Ya-xın Şərqdə «beş xəzinə» adı ilə şöhrət qa-zanmış «Xəmsə»sinin ilk məsnəvisidir. Şair bu əsəri təxminən 1178-79-cu illərdə yazaraq Ərzincan hakimi Davud oğlu Məlik Fəxrəddin Bəhram şaha (1162–1225) ithaf etmişdir. «Sirlər xəzinəsi» yazılı ədəbiyyata Ni-zami tərəfindən gətirilmiş səri bəhrində yazılmışdır. Əsərin kompozisiyası da orijinaldır. Əsərin canını iyirmi məqalat təşkil edir. Ni-zami hər məqalatda bir məsələ qoyub irəli sürdüyü fikri atalar sözləri kimi dərin mənalı beytlərlə canlandırarır. Şair, əsasən, öz müasirlərinə xitab edir: hökmdarlara, dövlət adamlarına və oxucularına nəsihətlər verərək onları pis əməl-lər-dən çəkinməyə çağırır. Şairin bu dərin mənalı, dövrü üçün son də-rəcə mütərəqqi fikirlərinin məcmuəsi “Sirlər xəzinəsi” bugünkü Azərbaycan oxu-cusu üçün tükənməyən qaynaqdır.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Mən bu kitabı oxumuşam və hamıya da oxumağı məsləhət görürəm. Məncə ən maraqlılardan biri yaralı uşağın dastanıdır


Gözəl kitabdır yəqin. Oxumamışam amma gözəl olduğuna əminəm. Mğnə tapşırıq verilib ki meyvəsatanla tülkünün və cibkəsəbin nağılını əzbərləyim. Amma hələ tapa bilməmişəm.


Mən bu kitabı çox oxumuşam burda sultan səncer və qarı hekayəsi ən diqqətimi çəkən əsər oldu