İnternet-məkanda hüquqi tənzimləmə: tarix, nəzəriyyə, komparativizm - Rəşad Əzizov

Nəşr ili: 2021
Ölçüsü: 135x210
Cild: Qalın
Səhifə Sayı: 352
Baxış Sayı: 145
Stokda Yoxdur


Monoqrafiyada internet informasiya məkanında hüquqi tənzimləmənin xüsu­siy­yət­ləri nəzərdən keçirilir, əsas diqqət tədqiq edilən problemlərin tarixi-nəzəri və müqayisəli-hüquqi aspektləri üzərində cəmləşdirilir. Sinxron və diaxron təhlilin mü­qayisəli-hüquqi metodlarının tətbiqi sayəsində müəllif internet-məkanın hüquqi diasinxronizminin yeni elmi konsepsiyasını əsaslandırmaq imkanı əldə edir. Bu konsepsiya çərçivəsində İnternet kiberməkanın diaxron forması kimi çıxış edir: o, eyni zamanda həm “fövqəlmilli” ictimai-sosial hadisə, həm də formalaşması və inkişafı müəyyən dövlət-hüquq sistemi ilə ayrılmaz surətdə bağlı olan milli-mədəni sinxronlaşma amilidir. Monoqrafiyada İnternetin informasiya-texniki rabitə sistemi kimi beynəlmiləlliyi qeyd edilməklə bərabər, bu sahədə hüquqi tənzimləmə vasitələrinin və metodlarının müasir dünyanın əsas hüquq sistemlərinin formalaşması və fəaliyyəti xüsusiyyətlərindən asılı olması açıqlanır.
Kitabdan ali hüquq məktəblərinin müəllimləri, hüquqşünaslar, adyunktlar, dok­torantlar, kursantlar, müdavimlər və tələbələr, həmçinin müasir informasiya texno­logiyaları sahəsində hüquqi tənzimləmə problemləri ilə maraqlanan mütəxəssislər və praktik işçilər faydalana bilər.

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur