Depressiyanın yaranmasında individuallıq fenomeni - Afət Baxşəliyeva

ISBN NO: 2001185824632
Cild: Yumşaq
Baxış Sayı: 623
Stokda Yoxdur


Monoqrafiya tipoloji xüsusiyyətləri ilə fərqlənən fərdlərdə xroniki zoososial stress təsirindən eksperimental depressiyanın yaranması zamanı beyin yarım­kürə­lərində membran lipidlərinin peroksidləşmə proseslərinin, antioksidant-mü­dafiə fəallığının, membran keçiriciliyi xüsusiyyətlərinin və davranışda emosional gərginliklə depressivlik göstəricilərinın kompleks tədqiqatlarına həsr olunub. Həmçinin, depressiyanın yaranması zamanı beyin yarımkürələri arası biokimyəvi asimmetriya balansının tipospesifik dəyişməsi xüsusiyyətləri ilə sosial stresin fərqli davranış effektləri təhlil və müzakirə edilir. Alınan nəticələrə əsasən tədqiq olunan biokimyəvi gösrəricilər tipoloji xüsusiyyətlərdən asılı olaraq fərqli loka­li­zasiya və dinamika üzrə dəyişir. Son nəticədə isə aktiv tip heyvanlarda həyəcanlı dep­ressiya forması yaranır, passiv tipdə isə apatik depressiya vəziyyətini əks etdi­rən dərin psixoemosional pozğunluq formalaşır. Aparılan tədqiqatlar stresə qar­şı reaktivlik və davranışda depressivliyin yaranma xüsusiyyətləri ilə orqaniz­min redoks statusu arasında əlaqəni aşkara çıxardığına görə həm teoretik, həm də praktik əhəmiyyətə malıkdir.
Monoqrafiya biokimyaçılar, neyrobioloqlar və həkimlər üçün nəzərdə tutul­muşdur.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Aka